*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujNumer projektu: POIR.01.01.01-00-0292/17Tytuł Projektu: „
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji blach i taśm ze stopu AlMg-VHS przeznaczonych do tłoczenia części karoserii samochodowych i elementów konstrukcyjnych”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0292/17
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Wsparcie działań B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 37 098 907,71 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 14 839 563,08 PLN
Okres realizacji: 01.12.2017 – 31.12.2022
 
Cele i planowane efekty projektu:
Cel głównym projektu zakłada wdrożenie INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI BLACH I TAŚM ZE STOPU ALUMINIUM AlMg-VHS DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (INNOWACJA PRODUKTOWA). Produkt jest zgodny z polityką ELEKTROMOBILNOŚCI (zastosowanie w pojazdach elektrycznych) i polityką UE dot. redukcji spalin. Technologia produkcji oraz sam produkt stanowią nowość na skalę światową. Produkt posiada cechy i funkcjonalności zapewniające przewagę nad produktami substytucyjnymi dostępnymi obecnie na rynku. Opracowanie technologii produkcji bazować będzie na opracowaniu parametrów procesu walcowania na zimno. W procesie przygotowania metalu i odlewania wykorzystywana będzie specjalna zaprawa Eco Magnesium Master Alloy zawierająca w swoim składzie
związek Al2Ca, który zapobiega utlenianiu się magnezu jako głównego składnika stopowego, poprawia lejność ciekłego metalu, zapewnia jednorodność mikrostruktury w całej objętości wlewka. Zastosowanie zaprawy Eco Magnesium Master Alloy pozwala na uzyskiwanie
ponadstandardowych zawartości magnezu (powyżej 5,5%) co nie jest możliwe w przypadku klasycznej technologii produkcji stopów do przeróbki plastycznej. Proces walcowania nowego stopu AlMg-VHS, ze względu na wysoką zawartość magnezu i uzyskiwane bardzo wysokie własności mechaniczne będzie wymagał odpowiednich parametrów walcowania (izotermiczny proces, asymetryczne walcowanie, prędkość odkształcenia itp.), których nie można osiągnąć na powszechnie stosowanych walcarkach - realizacja projektu zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie opracowania i budowy demonstracyjnej linii do walcowania na zimno, która zapewni odpowiednie parametry procesu, co przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Efektem końcowym realizacji projektu będzie komercjalizacja wyników i rozpoczęcie produkcji w warunkach rzeczywistych.
 
 Okres realizacji projektu ustala się na:
 
·         rozpoczęcie realizacji projektu: 01.12.2017
·         zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022
 
Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt w postaci taśm i blach z trudnoodkształcalnych stopów Al z ponadstandardową zawartością Mg (powyżej 5,5%) przeznaczonych dla przemysłu samochodowego.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting