*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujNumer projektu: POIR.01.02.00-00-0298/16Tytuł Projektu: Opracowanie wysokozaawansowanej technologii produkcji wielowarstwowych taśm aluminiowych HSAA-P30 przeznaczonych do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0298/16
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020
Program Sektorowy INNOMOTO
Oś priorytetowa 1: Wsparcie działań B+R prowadzonych przez Przedsiębiorstwa
Działanie 1.2. Sektorowe Programy B+R
Wartość projektu: 18 316 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 264 587,50 PLN
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.03.2020
Cele i planowane efekty projektu:
 
Celem głównym projektu jest opracowanie i w konsekwencji wdrożenie wysokozaawansowanej technologii produkcji wielowarstwowych taśm aluminiowych HSAA-P30 przeznaczonych do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  • realizację czterech etapów badawczych – osiągnięcie zakładanych kamieni milowych;
  • opracowanie składów chemicznych poszczególnych warstw i przeprowadzenie prób odlewania, walcowania przygotowanych pakietów,
  • przebadanie w warunkach laboratoryjnych opracowanych wariantów składników taśm wielowarstwowych,
  • zaprojektowanie i budowę linii demonstracyjnej rozkroju wzdłużnego dedykowanej dla taśm wielowarstwowych zapewniającej wysoką jakość wyrobu gotowego (jakość powierzchni, jakość krawędzi cięcia, jakość nawinięcia);
  • osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej;
  • uzyskanie optymalnych parametrów wytrzymałościowych, odporności korozyjnej, wymaganej formowalności, lutowalności nowego wyrobu, poprzez opracowanie właściwych składów chemicznych oraz opracowanie parametrów procesu technologicznego.
 
 
Okres realizacji projektu ustala się na:
 
  • rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2017
  • zakończenie realizacji projektu: 31.03.2020
 
 
Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt - WIELOWARSTWOWA TAŚMA PLATEROWANA ZE STOPU HSAA-P30 do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła oraz TECHNOLOGIA PRODUKCJI TAŚM WIELOWARSTWOWYCH.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting