*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujSprawozdania Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przedmiotem szczególnej uwagi Rady Nadzorczej są działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania Spółką celem uzyskania maksymalizacji wyników finansowych i wzrostu jej wartości giełdowej a także zapewnienia jej długofalowego rozwoju.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting