polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujInformacje finansowe GKI

2018 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 880 507      
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
49 902      
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
47 166      
Zysk (strata) netto 37 451      
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
36 569      
Aktywa razem 2 915 817      
Zobowiązania długoterminowe 273 857      
Zobowiązania krótkoterminowe 805 322      
Kapitał własny 1 818 344      
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 532 909      
Kapitał zakładowy 89 928      
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 940 000      
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
8,07      
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting