polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujInformacje finansowe GKI

2017 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 850 763 1 705 640 2 545 049  
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
40 137 93 330 156 350  
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
38 070 94 548 151 501  
Zysk (strata) netto 29 835 75 082 124 944  
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
28 795 72 431 117 091  
Aktywa razem 2 836 073 2 837 769 2 885 437  
Zobowiązania długoterminowe 262 410 224 252 280 587  
Zobowiązania krótkoterminowe 777 249 771 813 748 650  
Kapitał własny 1 774 462 1 819 583 1 834 920  
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 479 756 1 523 641 1 533 146  
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661  
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
190 001 000 189 940 000 189 940 000  
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
7,79 8,02 8,07  
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting