*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukuj Informacje finansowe Impexmetal SA

2018 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 309 868      
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
31 295      
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
23 936      
Zysk (strata) netto 19 544      
Aktywa razem 1 663 715      
Zobowiązania długoterminowe 207 274      
Zobowiązania krótkoterminowe 280 660      
Kapitał własny 1 175 781      
Kapitał zakładowy 89 928      
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 940 000      
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
6,19      
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting