polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2017 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 286 657 578 316 864 263  
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
22 270 68 390 89 414  
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
25 631 71 028 91 175  
Zysk (strata) netto 20 453 61 619 77 817  
Aktywa razem 1 685 361 1 695 634 1 669 039  
Zobowiązania długoterminowe 231 178 192 825 216 976  
Zobowiązania krótkoterminowe 325 713 331 852 297 625  
Kapitał własny 1 128 470 1 170 957 1 154 438  
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661  
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
190 001 000 189 940 000 189 940 000  
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
5,94 6,16 6,08  
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting