Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2017 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 286 657      
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
22 270      
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
25 631      
Zysk (strata) netto 20 453      
Aktywa razem 1 685 361      
Zobowiązania długoterminowe 231 178      
Zobowiązania krótkoterminowe 325 713      
Kapitał własny 1 128 470      
Kapitał zakładowy 94 661      
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
190 001 000      
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
5,94      
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting