*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujAudyt energetyczny w Impexmetal S.A.

OGŁOSZENIODAWCA
 
Impexmetal S.A. ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa
tel. 22 658 60 00; fax. 22 620 05 44 e-mail: info@impexmetal.com.pl
Adres korespondencyjny: Impexmetal S.A. Aluminium Konin ul. Hutnicza 1 62-510 Konin
tel. 63 247 44 22; fax. 63 247 47 86
 
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2015 na: przeprowadzenie audytów energetycznych w Impexmetal S.A.
 
I. Zakres wykonania usługi obejmuje:
 1. audyt energetyczny procesów technologicznych Ogłoszeniodawcy, w tym:
  • topienie wsadu (aluminium),
  • odlewanie, cięcie i frezowanie wlewków,
  • podgrzewanie bloków,
  • walcowanie na gorąco i zimno,
  • obróbki cieplnej wyrobów i półwyrobów,
  • obróbki wykańczającej w tym obróbki mechanicznej.
  • produkcja wody obiegowej chłodniczej na cele produkcyjne
  • produkcja sprężonego powietrza na cele produkcyjne
z uwzględnieniem wykorzystania energii elektrycznej i innych mediów w wymienionych procesach technologicznych;
 1. audyt energetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych) u Ogłoszeniodawcy, takich jak: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć wody grzewczej, sieć sprężonego powietrza, sieć wody pitnej, sieć gazowa, sieć wody chłodniczej.
 2. audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu  u Ogłoszeniodawcy z uwzględnieniem wykorzystania indywidualnych źródeł.
 
Ogłoszeniodawca oczekuje trzech opracowań dotyczących pkt. 1, 2 i 3 zakresu usługi, które każdorazowo powinny zawierać:
 • cel i zakres audytu,
 • opis techniczny obiektów i procesów,
 • ocenę lub analizę aktualnego stanu,
 • proponowane rozwiązania ulepszające,
 • wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji,
 • oczekiwane efekty ekologiczne, rzeczowe i ekonomiczne.
i jednocześnie spełnią wymogi dotyczące audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej zawarte w projekcie nowelizacji Ustawy o efektywności energetycznej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.
 
II. Warunki udziału w przetargu:
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej pięciu audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (z tego przynajmniej jeden w przedsiębiorstwach hutniczych) lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali oraz wykazanie się referencjami i odpowiednią kadrą inżynierską.
Kryterium formalnym dopuszczenia ofert do procesu oceny będzie ocena wiarygodności ekonomicznej Oferenta przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty finansowe.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Audyt energetyczny“ w siedzibie Ogłoszeniodawcy w Impexmetal S.A. (adres korespondencyjny) w terminie do dnia 31.07.2015 r.
Ogłoszeniodawca udostępnia do wglądu posiadaną dokumentację techniczną w zakresie ww. 3 obszarów w siedzibie w Impexmetal S.A. (adres korespondencyjny) w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie od daty ukazania ogłoszenia do 30.07.2015 r. Informacje nie uwzględnione w posiadanej przez Ogłoszeniodawcę dokumentacji, a niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, będą musiały zostać pozyskane w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej przez Wykonawcę.
 
Do oferty należy załączyć:
 • ofertę cenową całkowitą i w rozbiciu na poszczególne zakresy ujęte w ogłoszeniu,
 • listę referencyjną projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta, pozyskano finansowanie zewnętrzne,
 • wykaz zleceń tożsamych z przedmiotem ogłoszenia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat w zakładach hutniczych lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali wraz z referencjami,
 • wykaz kadry inżynierskiej dedykowanej i zdolnej do realizacji audytu energetycznego,
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą rozpatrywane.
Ogłoszeniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2015r. o godzinie 15.00.
Termin wykonania usługi opracowania audytu upływa z dniem 20 listopada 2015 r.
 
Ogłoszeniodawca powiadomi Oferentów o wyniku przetargu pisemnie w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu. Za datę rozstrzygnięcia przetargu uważa się datę zatwierdzenia przez Zarząd protokołu z przetargu do 17.08.2015r.
 
III. Kryteria wyboru ofert:
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
 
Nazwa kryterium Waga [%]
Cena (PLN, netto) 60 %
Doświadczenie
(wartość zleceń zrealizowanych w przedsiębiorstwach hutniczych lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali  w przeciągu 3 ostatnich lat, określona na podstawie wykazu zleceń)
20 %
Udział w pozyskaniu wsparcia
(wartość projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta, pozyskano finansowanie zewnętrzne w postaci pomocy publicznej lub świadectw efektywności energetycznych, określona na podstawie referencji)
20 %
 
 Punkty przyznawane za podane w pkt III kryteria będą liczone według następujących wzorów
 
Nazwa kryterium Wzór
Cena [P] liczba punktów = (Pmin/Pof ) * 100 * waga
gdzie:
- Pmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Pof - cena podana w ofercie
Doświadczenie [D] liczba punktów = (Dof/Dmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Dof - wartość podana w ofercie
- Dmax - wartość najwyższa spośród badanych ofert
Udział w pozyskaniu wsparcia [W] liczba punktów = (Wof/Wmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Wof - wartość podana w ofercie
- Wmax - wartość najwyższa spośród wszystkich ofert
 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w trzech wskazanych kryteriach.
 
IV. Kontakt
 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
 • w zakresie technologicznym:  Karol Danielewicz, tel. 63 247 44 38, kom. 695-107-204
 • w zakresie budowlanym:        Krzysztof Urbaniak, tel. 63 247 44 54, kom. 695-107-060
 
V. Uwagi
 
Ogłoszeniodawca. zastrzega sobie prawo do:
 1. swobodnego wyboru ofert oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami lub oferentem,
 2. zawarcia umowy na wykonanie części zakresu usługi,
 3. zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert,
 4. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
Do pobrania załącznik zawierajacy:
 1. Formularz Ofertowy;
 2. Karta oceny formalnej;
 3. Karta oceny merytorycznej;
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting