polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujStruktura akcjonariatu

Impexmetal SA jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 24 czerwca 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.000,00 tys. PLN i dzieli się na 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40 gr. każda.

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poniżej Akcjonariat Impexmetal S.A.
 

akcjonariusze

liczba akcji

udział

w kapitale zakładowym

liczba głosów

udział

w ogólnej liczbie głosów

Boryszew S.A. i podmioty zależne (*)

127 698 321

63,8%

127 698 321

63,8%

(w tym Impexmetal S.A. (**))

10 060 000

5,0%

10 060 000

5,0%

Pozostali akcjonariusze

72 301 679

36,2%

72 301 679

36,2%

Wszystkie akcje/głosy

200 000 000

100,00%

200 000 000

100,00%

 

(*)  Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi zgodnie z zawiadomieniem z 08.01.2018 roku posiadał 127.698.321 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 63,8492% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 63,8492% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

(**)  zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22.05.2017 (akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).


 

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting