*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujAudyt energetyczny w „DZIEDZICE” S.A.

OGŁOSZENIODAWCA
 
Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. ul. Kaniowska 3  43-502 Czechowice Dziedzice
tel. 32/ 714 30 77; fax 32/ 714 30 09 e-mail: sekretariat@walcownia.com.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2015 na: przeprowadzenie audytów energetycznych
w WALCOWNI METALI „DZIEDZICE” S.A.
 
I. Zakres wykonania usługi obejmuje:
 1. audyt energetyczny procesów technologicznych Ogłoszeniodawcy, w tym:
  • topienie wsadu (mosiądze),
  • odlewanie i cięcie  wlewków,
  • podgrzewanie bloków, przed podaniem w oś pras hydraulicznych
  • wyciskanie rur i prętów na prasach hydraulicznych
  • walcowanie rur, ciągnienie rur i prętów
  • walcowanie blach i taśm
  • wytwarzanie krążków monetarnych
  • obróbka cieplna i chemiczna wyrobów i półwyrobów,
  • obróbka wykańczająca w tym obróbka mechaniczna.
 
z uwzględnieniem wykorzystania energii elektrycznej i innych mediów w wymienionych procesach technologicznych;
 1. audyt energetyczny budynków i wewnętrznych instalacji przemysłowych u Ogłoszeniodawcy, takich jak: instalacja elektryczna, instalacje hydrauliczne poszczególnych urządzeń, instalacja sprężonego powietrza, instalacja wody pitnej, instalacja wody obiegowej chłodniczej i przemysłowej, instalacji nawiewno-odpylającej odlewni, instalacji gazu, instalacja oczyszczania ścieków poprodukcyjnych i bytowych.
 2. audyt energetyczny źródeł ciepła energii elektrycznej i chłodu u Ogłoszeniodawcy z uwzględnieniem wykorzystania indywidualnych źródeł oraz ciepła odpadowego.
Ogłoszeniodawca oczekuje trzech opracowań dotyczących pkt. 1, 2, 3, zakresu usługi, które każdorazowo powinny zawierać:
 • cel i zakres audytu,
 • opis techniczny obiektów i procesów,
 • ocenę lub analizę aktualnego stanu,
 • proponowane rozwiązania ulepszające,
 • wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji,
 • oczekiwane efekty ekologiczne, rzeczowe i ekonomiczne.
i jednocześnie spełnią wymogi dotyczące audytów energetycznych zawarte w projekcie nowelizacji Ustawy o efektywności energetycznej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.
 
II. Warunki udziału w przetargu:
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej pięciu audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (z tego przynajmniej jeden w przedsiębiorstwach hutniczych) lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali oraz wykazanie się referencjami i odpowiednią kadrą inżynierską.
Kryterium formalny dopuszczenia ofert do procesu oceny będzie ocena wiarygodności ekonomicznej Oferenta przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty finansowe.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Audyt energetyczny“ w siedzibie Ogłoszeniodawcy w Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.  w terminie do dnia 31.07.2015. Ogłoszeniodawca udostępnia do wglądu posiadaną dokumentację techniczną w zakresie ww. 3  obszarów w siedzibie  Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.    godzinach 08.00 – 16.00  w terminie od daty ukazania ogłoszenia do 30.07.2015. Informacje nie uwzględnione w posiadanej przez Ogłoszeniodawcę dokumentacji, a niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, będą musiały zostać pozyskane w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej przez Wykonawcę.
 
 
Do oferty należy załączyć:
 • ofertę cenową całkowitą i w rozbiciu na poszczególne zakresy ujęte w ogłoszeniu,
 • listę referencyjną projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta, pozyskano finansowanie zewnętrzne,
 • wykaz zleceń tożsamych z przedmiotem ogłoszenia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat w zakładach hutniczych lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali wraz z referencjami,
 • wykaz kadry inżynierskiej dedykowanej i zdolnej do realizacji audytu energetycznego,
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą rozpatrywane.
Ogłoszeniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2015 o godzinie 15.00
Termin wykonania usługi opracowania audytu upływa z dniem 20 listopada 2015 r.
 
Ogłoszeniodawca powiadomi Oferentów o wyniku przetargu pisemnie w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu. Za datę rozstrzygnięcia przetargu uważa się datę zatwierdzenia przez Zarząd protokołu z przetargu do 17 sierpnia 2015
 
III. Kryteria wyboru ofert:
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
 
Nazwa kryterium Waga [%]
Cena (PLN, netto) 60%
Doświadczenie
(wartość zleceń zrealizowanych w przedsiębiorstwach hutniczych lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali w przeciągu 3 ostatnich lat, określona na podstawie wykazu zleceń)
 20%
Udział w pozyskaniu wsparcia
(wartość projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta, pozyskano finansowanie zewnętrzne w postaci pomocy publicznej lub świadectw efektywności energetycznych, określona na podstawie referencji)
 20%
 
 Punkty przyznawane za podane w pkt III kryteria będą liczone według następujących wzorów
 
Nazwa kryterium Wzór
Cena [P] liczba punktów = (Pmin/Pof ) * 100 * waga
gdzie:
- Pmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Pof - cena podana w ofercie
Doświadczenie [D] liczba punktów = (Dof/Dmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Dof - wartość podana w ofercie
- Dmax - wartość najwyższa spośród badanych ofert
Udział w pozyskaniu wsparcia [W] liczba punktów = (Wof/Wmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Wof - wartość podana w ofercie
- Wmax - wartość najwyższa spośród wszystkich ofert
 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w trzech wskazanych kryteriach.
 
IV. Kontakt
 
Osobą uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w zakresie technologiczno-budowlanym jest Jan Bielecki, tel. 32/ 714 30 77 kom. 667-680-507
 
 
V. Uwagi
 
Ogłoszeniodawca. zastrzega sobie prawo do:
 1. swobodnego wyboru ofert oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami lub oferentem,
 2. zawarcia umowy na wykonanie części zakresu usługi,
 3. zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert,
 4. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
Do pobrania załącznik zawierajacy:
 1. Formularz Ofertowy;
 2. Karta oceny formalnej;
 3. Karta oceny merytorycznej;
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting